مرکز خدمات اپل شیراز

ملاصدرا پاساژآناهیتا طبقه 3 واحد C3

09361502300

24/7 واحد مشتریان

هر روز : 9:00 تا 21:30

فروشگاه هر روز باز است

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 54، تصویر 3 از 3

ایفون 7 جایگزینی مادربرد

مقدمه

از این راهنما برای حذف یا تعویض مادربرد در آیفون 7 خود استفاده کنید.

مهم است که توجه داشته باشید که مادربرد و حسگر اثر انگشت Touch ID هر آیفون در کارخانه جفت شده اند، بنابراین تعویض مادربرد Touch ID را غیرفعال می کند مگر اینکه دکمه هوم جایگزینی را نیز نصب کنید که به درستی با مادربرد جدید جفت شده باشد.

گام 1 پیچ پنتالوبه

ایفون 7 جایگزینی باتری، پیچ پنتالوبه: مرحله 1، تصویر 1 از 1

مرحله 2 انتخاب های افتتاحیه خود را علامت گذاری کنید

ایفون 7 جایگزینی باتری، علامت گذاری به عنوان انتخاب افتتاحیه خود را: مرحله 2، تصویر 1 از 3ایفون 7 جایگزینی باتری، علامت گذاری به عنوان انتخاب افتتاحیه خود را: مرحله 2، تصویر 2 از 3ایفون 7 جایگزینی باتری، علامت گذاری به عنوان انتخاب افتتاحیه خود را: مرحله 2، تصویر 3 از 3

مرحله 3 نوار بیش از هر ترک

ایفون 7 جایگزینی باتری، نوار بیش از هر ترک: مرحله 3، تصویر 1 از 3ایفون 7 جایگزینی باتری، نوار بیش از هر ترک: مرحله 3، تصویر 2 از 3ایفون 7 جایگزینی باتری، نوار بیش از هر ترک: مرحله 3، تصویر 3 از 3

مرحله 7 صفحه نمایش گرما

ایفون 7 جایگزینی باتری، حرارت صفحه نمایش: مرحله 7، تصویر 1 از 1

مرحله 8 صفحه نمایش را جدا کنید

ایفون 7 جایگزینی باتری، جدا کردن صفحه نمایش: مرحله 8، تصویر 1 از 2ایفون 7 جایگزینی باتری، جدا کردن صفحه نمایش: مرحله 8، تصویر 2 از 2

مرحله 9

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 9، تصویر 1 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 9، تصویر 2 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 9، تصویر 3 از 3

مرحله 10

ایفون 7 جایگزینی باتری: مرحله 10، تصویر 1 از 3ایفون 7 جایگزینی باتری: مرحله 10، تصویر 2 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 10، تصویر 3 از 3

مرحله 11 اطلاعات صفحه نمایش

جایگزینی باتری ایفون 7، اطلاعات صفحه نمایش: مرحله 11، تصویر 1 از 1

مرحله 12

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 12، تصویر 1 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 12، تصویر 2 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 12، تصویر 3 از 3

مرحله 13

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 13، تصویر 1 از 2جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 13، تصویر 2 از 2

مرحله 14

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 14، تصویر 1 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 14، تصویر 2 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 14، تصویر 3 از 3

مرحله 15

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 15، تصویر 1 از 2جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 15، تصویر 2 از 2

مرحله 16

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 16، تصویر 1 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 16، تصویر 2 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 16، تصویر 3 از 3

مرحله 17 قطع باتری

ایفون 7 جایگزینی باتری، قطع باتری: مرحله 17، تصویر 1 از 1

مرحله 18

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 18، تصویر 1 از 1

مرحله 19

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 19، تصویر 1 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 19، تصویر 2 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 19، تصویر 3 از 3

مرحله 20 نمایش مونتاژ

ایفون 7 جایگزینی باتری، مونتاژ صفحه نمایش: مرحله 20، تصویر 1 از 3ایفون 7 جایگزینی باتری، مونتاژ صفحه نمایش: مرحله 20، تصویر 2 از 3ایفون 7 جایگزینی باتری، مونتاژ صفحه نمایش: مرحله 20، تصویر 3 از 3

مرحله 21

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 21، تصویر 1 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 21، تصویر 2 از 3جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 21، تصویر 3 از 3

مرحله 22

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 22، تصویر 1 از 2جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 22، تصویر 2 از 2

مرحله 23

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 23، تصویر 1 از 1

مرحله 24 دریچه بارومتریک

جایگزینی باتری ایفون 7، دریچه بارومتریک: مرحله 24، تصویر 1 از 1

مرحله 25

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 25، تصویر 1 از 2جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 25، تصویر 2 از 2

مرحله 26 موتور Taptic

ایفون 7 جایگزینی باتری، موتور Taptic: مرحله 26، تصویر 1 از 2ایفون 7 جایگزینی باتری، موتور Taptic: مرحله 26، تصویر 2 از 2

مرحله 27

ایفون 7 جایگزینی باتری: مرحله 27، تصویر 1 از 1

مرحله 28

جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 28، تصویر 1 از 2جایگزینی باتری ایفون 7: مرحله 28، تصویر 2 از 2

مرحله 29 مجمع بلندگو

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، مجمع بلندگو: مرحله 29، تصویر 1 از 1

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 30، تصویر 1 از 1

مرحله 31

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 31، تصویر 1 از 3ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 31، تصویر 2 از 3ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 31، تصویر 3 از 3

مرحله 32

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 32، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 32، تصویر 2 از 2

مرحله 33

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 33، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 33، تصویر 2 از 2

مرحله 34

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 34، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 34، تصویر 2 از 2

مرحله 35

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 35، تصویر 1 از 1

مرحله 36 سیم کارت

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، سیم کارت: مرحله 36، تصویر 1 از 3ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، سیم کارت: مرحله 36، تصویر 2 از 3ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، سیم کارت: مرحله 36، تصویر 3 از 3

مرحله 37 اتصالات هیئت مدیره منطق

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، اتصالات هیئت مدیره منطق: مرحله 37، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، منطق هیئت مدیره اتصالات: مرحله 37، تصویر 2 از 2

مرحله 38

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 38، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 38، تصویر 2 از 2

مرحله 39

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 39، تصویر 1 از 1

مرحله 40

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 40، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 40، تصویر 2 از 2

مرحله 41

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 41، تصویر 1 از 1

مرحله 42

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 42، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 42، تصویر 2 از 2

مرحله 43

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 43، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 43، تصویر 2 از 2

مرحله 44

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 44، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 44، تصویر 2 از 2

مرحله 45

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 45، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 45، تصویر 2 از 2

مرحله 46

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 46، تصویر 1 از 1

گام 47

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 47، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 47، تصویر 2 از 2

مرحله 48

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 48، تصویر 1 از 1

مرحله 49

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 49، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 49، تصویر 2 از 2

مرحله 50 رعد و برق مونتاژ اتصال

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، رعد و برق مونتاژ اتصال: مرحله 50، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی، رعد و برق مونتاژ اتصال: مرحله 50، تصویر 2 از 2

مرحله 51

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 51، تصویر 1 از 1

مرحله 52

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 52، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 52، تصویر 2 از 2

مرحله 53

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 53، تصویر 1 از 2ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 53، تصویر 2 از 2

مرحله 54

ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 54، تصویر 1 از 3ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 54، تصویر 2 از 3ایفون 7 رعد و برق اتصال مونتاژ جایگزینی: مرحله 54، تصویر 3 از 3

نتیجه

بخش جایگزین جدید خود را با بخش اصلی مقایسه کنید – ممکن است قبل از نصب نیاز به انتقال اجزای باقی مانده یا حذف پشتیبان چسب از بخش جدید داشته باشید.

برای جمع اوری مجدد دستگاه خود، مراحل بالا را به ترتیب معکوس دنبال کنید.

زباله های الکترونیکی خود را به یک بازیافت کننده گواهی R2 یا e-Stewards ببرید.

تعمیر طبق برنامه پیش نرفت؟ انجمن پاسخ های ما را برای کمک به عیب یابی بررسی کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *