مرکز خدمات اپل شیراز

ملاصدرا پاساژآناهیتا طبقه 3 واحد C3

09361502300

24/7 واحد مشتریان

هر روز : 9:00 تا 21:30

فروشگاه هر روز باز است

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی

معرفی

به مرحله 1 بروید

این راهنما نحوه برداشتن و/یا تعویض بلندگوی پایین را در آیفون 13 مینی نشان می دهد.

برای اتصال مجدد قطعات هنگام مونتاژ مجدد دستگاه، به چسب جایگزین نیاز دارید.

مرحله 1 پیچ ها را بردارید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، پیچ ها را بردارید: مرحله 1، تصویر 1 از 2 تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، پیچ ها را بردارید: مرحله 1، تصویر 2 از 2

مرحله 2 انتخاب های آغازین خود را علامت گذاری کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، انتخاب های اولیه خود را علامت بزنید: مرحله 2، تصویر 1 از 3جایگزینی اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، انتخاب های اولیه خود را علامت بزنید: مرحله 2، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، انتخاب های اولیه خود را علامت بزنید: مرحله 2، تصویر 3 از 3

مرحله 3 روی هر شکافی نوار بچسبانید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسباندن روی هر ترک: مرحله 3، تصویر 1 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسباندن روی هر ترک: مرحله 3، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسباندن روی هر ترک: مرحله 3، تصویر 3 از 3

مرحله 4 دستورالعمل ضد گیره

آموزش تعویض اسپیکر پایینی آیفون 13 مینی، دستورالعمل ضد گیره: مرحله 4، تصویر 1 از 3آموزش تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، دستورالعمل ضد گیره: مرحله 4، تصویر 2 از 3آموزش تعویض اسپیکر پایینی آیفون 13 مینی، دستورالعمل ضد گیره: مرحله 4، تصویر 3 از 3

مرحله 5

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی: مرحله 5، تصویر 1 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی: مرحله 5، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی: مرحله 5، تصویر 3 از 3

مرحله 6

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی: مرحله 6، تصویر 1 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی: مرحله 6، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی: مرحله 6، تصویر 3 از 3

مرحله 7 لبه پایینی را گرم کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، لبه پایینی را گرم کنید: مرحله 7، تصویر 1 از 1

مرحله 8 یک دسته مکش را اعمال کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، دسته مکش را اعمال کنید: مرحله 8، تصویر 1 از 1

مرحله 9 یک انتخاب باز کننده وارد کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، قرار دادن یک انتخاب بازکننده: مرحله 9، تصویر 1 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، قرار دادن یک انتخاب باز: مرحله 9، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، قرار دادن یک انتخاب باز: مرحله 9، تصویر 3 از 3

مرحله 10 لبه سمت راست را گرم کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، لبه سمت راست را گرم کنید: مرحله 10، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، لبه سمت راست را گرم کنید: مرحله 10، تصویر 2 از 2

مرحله 11 چسب مناسب را جدا کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب سمت راست را جدا کنید: مرحله 11، تصویر 1 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب سمت راست را جدا کنید: مرحله 11، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب سمت راست را جدا کنید: مرحله 11، تصویر 3 از 3

مرحله 12 لبه بالایی را گرم کنید

تعویض بلندگوی پایین آیفون 13 مینی، لبه بالایی را گرم کنید: مرحله 12، تصویر 1 از 1

مرحله 13 چسب بالایی را جدا کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب بالایی را جدا کنید: مرحله 13، تصویر 1 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب بالایی را جدا کنید: مرحله 13، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب بالایی را جدا کنید: مرحله 13، تصویر 3 از 3

مرحله 14 لبه سمت چپ را گرم کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، لبه چپ را گرم کنید: مرحله 14، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، لبه سمت چپ را گرم کنید: مرحله 14، تصویر 2 از 2

مرحله 15 اطلاعات صفحه نمایش

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، اطلاعات صفحه نمایش: مرحله 15، تصویر 1 از 1

مرحله 16 چسب سمت چپ را جدا کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب سمت چپ را جدا کنید: مرحله 16، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، چسب سمت چپ را جدا کنید: مرحله 16، تصویر 2 از 2

مرحله 17 کاپ(های) مکنده را بردارید

تعویض اسپیکر پایینی آیفون 13 مینی، برداشتن مکنده (ها): مرحله 17، تصویر 1 از 1

مرحله 18 آیفون مینی را باز کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، آیفون مینی را باز کنید: مرحله 18، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، آیفون مینی را باز کنید: مرحله 18، تصویر 2 از 2

مرحله 19 پیچ باتری و پوشش کانکتور نمایشگر را باز کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، پیچ باتری و پوشش کانکتور نمایشگر را باز کنید: مرحله 19، تصویر 1 از 1

مرحله 20 پوشش را بردارید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، برداشتن پوشش: مرحله 20، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، برداشتن پوشش: مرحله 20، تصویر 2 از 2

مرحله 21 باتری و کابل صفحه نمایش OLED را جدا کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، باتری و کابل نمایشگر OLED را جدا کنید: مرحله 21، تصویر 1 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، باتری و کابل نمایشگر OLED را جدا کنید: مرحله 21، تصویر 2 از 3تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، باتری و کابل نمایشگر OLED را جدا کنید: مرحله 21، تصویر 3 از 3

مرحله 22 پوشش کانکتور سنسور جلو را باز کنید

تعویض اسپیکر پایینی آیفون 13 مینی، درپوش کانکتور سنسور جلو را باز کنید: مرحله 22، تصویر 1 از 1

مرحله 23 پوشش را بردارید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، درپوش را بردارید: مرحله 23، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایینی آیفون 13 مینی، درپوش را بردارید: مرحله 23، تصویر 2 از 2

مرحله 24 سنسورهای جلو را جدا کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، سنسورهای جلو را جدا کنید: مرحله 24، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، سنسورهای جلو را جدا کنید: مرحله 24، تصویر 2 از 2

مرحله 25 مجموعه نمایشگر را بردارید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، حذف مجموعه نمایشگر: مرحله 25، تصویر 1 از 1

مرحله 26 پیچ اسپیکر را باز کنید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، پیچ اسپیکر را باز کنید: مرحله 26، تصویر 1 از 1

مرحله 27 بلندگو را بردارید

تعویض اسپیکر پایین آیفون 13 مینی، برداشتن بلندگو: مرحله 27، تصویر 1 از 2تعویض اسپیکر پایینی آیفون 13 مینی، برداشتن بلندگو: مرحله 27، تصویر 2 از 2

نتیجه

قطعه جایگزین جدید خود را با قطعه اصلی مقایسه کنید—ممکن است لازم باشد قبل از نصب، اجزای باقی مانده را انتقال دهید یا پشتی های چسب را از قطعه جدید جدا کنید.

برای مونتاژ مجدد دستگاه خود، این دستورالعمل ها را به ترتیب معکوس دنبال کنید. پس از تمیز کردن نواحی مربوطه با ایزوپروپیل الکل (بیش از 90%)، در صورت لزوم، چسب جدید را اعمال کنید.

زباله های الکترونیکی خود را به یک بازیافت دارای گواهی R2 یا e-Stewards ببرید .

تعمیر طبق برنامه پیش نرفت؟ برخی از عیب‌یابی اولیه را امتحان کنید یا از انجمن پاسخ‌های آیفون 13 مینی ما کمک بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *